Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Annick Donckers
Loulou's Sparkling Chocolate
Wachelbergen 98
2990 Wuustwezel/België
info@loulous-chocolate.be
0032 (0)478 525 140
BTW 0828.001.304

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van  Loulou’s Sparkling Chocolate, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Wuustwezel, BTW BE 0828.001.304 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Loulou’s Sparkling Chocolate moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Loulou’s Sparkling Chocolate aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Loulou’s Sparkling Chocolate niet. Loulou’s Sparkling Chocolate is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Loulou’s Sparkling Chocolate is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste /materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Vormen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Loulou’s Sparkling Chocolate. Loulou’s Sparkling Chocolate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Kiezen van de gewenste producten en toevoegen aan het winkelwagentje
 • Invoer e-mailadres en akkoord gaan met de algemene voorwaarden
 • Bezorgopties (verzending en levering, invullen van de nodige adresgegevens)
 • Betalingsinformatie
 • Orderbevestiging

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, hieraan zijn geen extra kosten verbonden:

 • via Paypal
 • via bankkaart (Bancontact)
 • via de betalingsapps van KBC of BELFIUS
 • overboeking Sepa
 • Sofort Banking
 • via overschrijving op rekeningnummer BE42 7310 1222 9954

Loulou’s Sparkling Chocolate is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.(Andere landen zijn mogelijk, neem contact op via de klantendienst)

De levering gebeurt In België door Bpost en kost per pakket van maximum 2kg 5,95 euro. Voor Nederland gebeurt de verzending door post NL en kost dit 8,50 euro. De bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden, nadat deze is betaald. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Loulou's Sparkling Chocolate.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Loulou's Sparkling Chocolate was geboden.
Loulou's Sparkling Chocolate is niet verantwoordelijk als er niet geleverd kan worden door extreme weersomstandigheden. Evenals er zich een staking zou voordoen bij de verzendmaatschappij kunnen wij hier niet voor aangesteld worden.

NB: Bij buitentemperaturen boven de 21 graden Celsius is de verzending op eigen risico. Ophalen is steeds mogelijk op afspraak.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Loulou's Sparkling Chocolate.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Loulou's Sparkling Chocolate te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Loulou's Sparkling Chocolate.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Loulou's Sparkling Chocolate , Wachelbergen 98, 2990 Wuustwezel via een ondubbelzinnige en duidelijk geformuleerde verklaring (bv. schriftelijk, per post of e-mail op info@loulous-chocolate.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Loulou's Sparkling Chocolate, dit meegedeeld, teruggezonden of overhandigd aan Loulou's Sparkling Chocolate, Wachelbergen 98 - 2990 Wuustwezel/België.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Loulou's Sparkling Chocolate zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept en voldoet aan alle voorwaarden van het herroepingsrecht beschreven bij de algemene voorwaarden van Loulou’s Sparkling Chocolat, zal Loulou’s Sparkling Chocolate alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 7 kalenderdagen.

Als Loulou’s Sparkling Chocolate op de hoogte is gesteld om de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen kan Loulou’s Sparkling Chocolate wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Loulou’s Sparkling Chocolate geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Loulou’s Sparkling Chocolate betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. (retourkosten worden niet terugbetaald)

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Voedingsmiddelen die uit de verpakking zijn genomen om te ruiken, proeven, aan te raken waardoor er geen garantie meer kan gegeven worden op hygiëne.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en/of bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Loulou’s Sparkling Chocolate klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Loulou’s Sparkling Chocolate.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant aan Loulou’s Sparkling Chocolate zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten (niet van toepassing op voeding) die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Loulou's Sparkling Chocolate is bereikbaar op het telefoonnummer +32478 525 140, via e-mail op info@loulous-chocolate.be of per post op het volgende adres Wachelbergen 98 - 2990 Wuustwezel/België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Loulou's Sparkling Chocolate beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Loulou's Sparkling Chocolate zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Loulou’s Sparkling Chocolate respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@loulous-chocolate.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Loulou’s Sparkling Chocolate heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 

Loulou’s Sparkling Chocolate houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@loulous-chocolate.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Loulou's Sparkling Chocolate om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Loulou's Sparkling Chocolate. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform .

Beste Klant, onderstaand formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Loulou's Sparkling Chocolate, Wachelbergen 98 - 2990 Wuustwezel/België. E-mail info@loulous-chocolate.be

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):

Besteld op ()/Ontvangen op ():

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.